login / Register  |

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ

 

  

   ข้อตกลงการใช้บริการนี้ (“ข้อตกลง”) เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท  จ็อบส์ลาโบะ จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ JOBSLABO (“จ็อบส์ลาโบะ”) และท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจ็อบส์ลาโบะ (“ผู้ใช้บริการ”) เพื่อระบุถึงเงื่อนไขในการใช้การบริการจ็อบส์ลาโบะ ซึ่งเป็นบริการค้นหาผู้สมัครงานแบบออนไลน์ บริการค้นหาเรซูเม่และประวัติของผู้หางาน และบริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หางานและหน่วยงานผู้หาคนทำงาน และอื่นๆ บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนใช้งานจ็อบส์ลาโบะ ในกรณีที่ท่านเข้าชมหรือใช้งานจ็อบส์ลาโบะ หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม บริษัทจะถือว่าท่านยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎหมายที่บังคับใช้ และขอแนะนำให้ท่านอ่านทบทวนข้อตกลงนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ


1.  เว็บไซต์

    เว็บไซต์จ็อบส์ลาโบะมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการค้นหางานแบบออนไลน์ บริการค้นหาเรซูเม่และประวัติของผู้หางาน บริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หางานและหน่วยงานผู้หาคนทำงาน และอื่นๆ จ็อบส์ลาโบะ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ ไฟล์ข้อมูล เนื้อหา กราฟฟิกและภาพต่างๆ ข้อมูลเสียงและภาพ การเผยแพร่เสียง รวมถึงการพูดคุย เล่าเรื่อง สนทนาเรื่องต่างๆ เป็นต้น ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต การดาวน์โหลด และอื่นๆ โดยทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นเป็นทรัพย์สินของบริษัท จ็อบส์ลาโบะจำกัด แต่เพียงผู้เดียว ท่านสามารถเข้าสู่จ็อบส์ลาโบะ และชม แสดง ดาวน์โหลด จัดเก็บ ใช้งาน ส่งข้อมูล และพิมพ์บทความต่างๆข้างในได้ แต่การกระทำดังกล่าวต้องไม่เป็นการกระทำในเชิงพาณิชย์ การละเมิดเงื่อนไขนี้จะถือเป็นการละเมิดกฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้ เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า รวมทั้งกฎข้อบังคับและบทบัญญัติต่างๆทางการพาณิชย์

    บริษัทไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็นหรือคำพูดใดก็ตามที่ลงบน   จ็อบส์ลาโบะ และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจาก      จ็อบส์ลาโบะ ท่านจะต้องรับผิดชอบประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์และประโยชน์ของข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่บนหรือผ่านทางจ็อบส์ลาโบะด้วยตนเอง

    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกชั่วคราว หรือหยุด เว็บไซต์ หรือบริการ โดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใดก็ได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามจากการกระทำดังกล่าวข้างต้น

    ท่านยอมรับว่าบริษัทอาจจะใช้บริการจากบุคคลที่สามเพื่อความจำเป็นในการให้บริการด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ ระบบเน็ตเวิร์ค การเชื่อมต่อ แหล่งเก็บข้อมูล และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องที่สำคัญต่อการให้บริการ การกระทำ หรือการละเลยของผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่ได้รับอันเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำหรือการละเลยของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม


2.  เนื้อหาของผู้ใช้งาน

    ข้อมูล ข้อความ ภาพ วีดีทัศน์ เสียง และอื่นใด ที่ท่านนำเข้า อัพโหลด หรือนำมาเผยแพร่บนจ็อบส์ลาโบะ (“เนื้อหา”) ถือเป็นทรัพย์สินของท่านหรือของผู้ที่อนุญาตให้ท่านใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทจะถือว่าท่านได้ยินยอมหรือรับรองว่าเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาดังกล่าวได้อนุญาตและมอบสิทธิที่มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว สามารถใช้ได้ตลอดโดยไม่สามารถเพิกถอนสิทธิได้ ไม่มีการเสียค่าลิขสิทธิ์ซ้ำ ไม่มีการจำกัดสิทธิในการออกใบอนุญาตย่อยหรือการมอบสิทธิ์ต่อ และสามารถใช้ได้ทั่วโลก ให้แก่บริษัทและจ็อบส์ลาโบะแล้ว และท่านให้การยืนยันและรับรองว่าท่านมีสิทธิที่จะมอบสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับการอนุญาตแล้วตามข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทและ จ็อบส์ลาโบะสามารถคัดลอก จัดทำซ้ำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แปล ตีพิมพ์ จำหน่าย นำเสนอ แสดง ส่งข้อมูลและใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานในรูปแบบหรือสื่อใดๆ รวมทั้งท่านให้การยืนยันว่าข้อมูล ข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่นำเข้า อัพโหลด หรือนำมาเผยแพร่บนจ็อบส์ลาโบะนั้น ไม่มีข้อมูลเป็นความลับที่ห้ามเผยแพร่ และหรือขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งท่านได้ยินยอมให้ผู้ใช้บริการจ็อบส์ลาโบะสามารถเข้าดู ชม แสดง ดาวน์โหลด จัดเก็บ ใช้งาน ส่งข้อมูล จัดทำซ้ำ และพิมพ์เนื้อหาของท่านได้ โดยการกระทำดังกล่าวต้องไม่เป็นการกระทำในเชิงพาณิชย์

 
3.  ทรัพย์สินทางปัญญา

    ผู้ใช้ทั้งหมดยอมรับว่าบริษัทและจ็อบส์ลาโบะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการ ห้ามผู้ใช้ทำการเผยแพร่ หรือใช้เครื่องหมายการค้า การสร้างเครื่องหมายการค้า หรือ โลโก้ของ   จ็อบส์ลาโบะ ยกเว้นแต่ ได้มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จ็อบส์ลาโบะไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูล หรือเนื้อหา ที่ท่านหรือผู้ใช้ทำการอัพโหลดไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น

    บริษัทมีนโยบายให้ความเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และจะไม่เผยแพร่เนื้อหาใดก็ตามบนเว็บไซต์ที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ในกรณีที่ท่านเห็นว่าผลงานของท่านถูกละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัทขอท่านแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

 
4.  ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์

    ท่านสามารถใช้งานเว็ปไซต์จ็อบส์ลาโบะเพื่อหาผู้หางานและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎในเว็ปไซต์ โดยไม่เสียค่าบริการใด และต้องชำระค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดของบริษัทจ็อบส์ลาโบะ การดำเนินการดังกล่าวของท่านต้องมีวัตถุประสงค์ที่เป็นตามเงื่อนไขการใช้งานเว็ปไซต์ ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และท่านให้การรับรองว่าจะไม่สนับสนุนหรือช่วยผู้อื่นในการใช้งานเว็ปไซต์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ใช้งานเว็ปไซต์เพื่อกระทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อมูลการหมิ่นประมาท ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำเข้าและเผยแพร่ข้อมูลอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ ความเสียหายต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ดัดแปลงข้อมูลของผู้อื่น ไม่ทำลายหรือลบทิ้งข้อมูลของผู้อื่น ไม่แอบอ้างใดๆ ไม่คัดลอกหรือลอกเลียนซอฟแวร์ ไม่นำไปซึ่งข้อมูลในเว็ปไซต์เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ไม่เผยแพร่ไวรัส เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เป็นภัยอันตรายและจะไม่ดำเนินการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็ปไซต์ของจ็อบล์ลาโบะสังคมและประเทศ
หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ บริษัทและจ็อบส์ลาโบะอาจใช้ดุลยพินิจตามเหมาะสม และไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าต่อการยกเลิก หรือระงับบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว และปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้นั้น ๆ

 
5.  ข้อมูลบัญชี และข้อมูลการลงทะเบียน

    ในการใช้บริการบางอย่างของเว็บไซต์จ็อบส์ลาโบะท่านจะต้องลงทะเบียน ในการลงทะเบียนท่านต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงตามที่เว็บไซต์กำหนด ภายหลังเสร็จสิ้นการลงทะเบียนท่านจะได้รับชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ซึ่งท่านต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และต้องรับผิดชอบการกระทำทุกอย่างที่ดำเนินการภายใต้รหัสผ่านและชื่อบัญชีของท่าน ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบในทันทีหากมีการใช้รหัสผ่านและชื่อบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต และออกจากระบบบัญชีของท่านทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการดำเนินการใดๆ
    เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ จะมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดในเว็บไซต์ เช่น ข้อมูล ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ไอดีไลน์ ประเภธุรกิจ ภาพถ่าย วีดีทัศน์ เสียงและอื่นๆ (“ข้อมูลส่วนตัว”) ข้อมูลเหล่านี้ บริษัทจ็อบส์ลาโบะจะใช้โดยยึดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท จ็อบส์ลาโบะเป็นหลัก ข้อมูลส่วนตัวนี้ ท่านยินยอมให้บริษัทและหรือบุคคลที่สามสามารถเข้าถึง นำเสนอในเว็บไซต์และหรือส่งให้บุคคลที่สาม เพื่อประโยชน์ในการหาคนทำงานตามความประสงค์ของท่านและหรือตามที่เว็บไซด์กำหนด ข้อมูลส่วนตัวนี้ บริษัทอาจนำมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อมูลด้านสถิติ แต่จะไม่แสดงข้อมูลเป็นรายบุคคลในงานวิจัยนั้น
    บริษัทและจ็อบส์ลาโบะไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าข้อมูลที่นำเสนอเข้าในเว็บไซต์ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ ผู้ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว และท่านยอมรับว่าท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ในชื่อบัญชีของท่าน และในกรณีที่ท่านยกเลิกชื่อบัญชีของท่าน ข้อมูลทั้งหมดในบัญชีของท่านจะถูกลบออกจากพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์    จ็อบส์ลาโบะ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังค้างอยู่ในระบบของจ็อบส์ลาโบะเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อรอการลบออกจากเซอร์ฟเวอร์ของจ็อบส์ลาโบะ นอกจากนี้ อาจมีบุคคลที่สามเก็บสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ซ่อนไว้ก็ได้
    ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชี และรหัสผู้ใช้ของตนเองเว็บไซต์จ็อบส์ลาโบะและ/หรือบนแอพพลิเคชั่น บริษัทจ็อบส์ลาโบะจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ อันเนื่องมากจากความผิดพลาดในการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผู้ใช้
    บริษัทและจ็อบส์ลาโบะจะพยายามเก็บรักษาเนื้อหาที่ผู้ใช้ได้ทำการอัพโหลด แต่จะไม่รับผิดชอบต่อ การสูญเสีย หรือเสียหายที่อาจเป็นผลเนื่องมาจากการละเมิดใด ๆ ต่อระบบรักษาความปลอดภัย หรือการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล หรือไม่อนุญาตให้ใช้เนื้อหานั้น ๆ

 
6.  ความรับผิดชอบ

    บริษัทและจ็อบส์ลาโบะจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายเฉพาะ ผลกระทบจากความเสียหาย หรือค่าปรับ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ชื่อเสียง การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียอื่น ๆ ที่จับต้องไม่ได้ ผลอันเนื่องมาจาก: (ก) ความสามารถในการใช้บริการ หรือไม่สามารถใช้บริการได้ (ข) ค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการทดแทนของสินค้า ข้อมูล ข่าวสาร หรือบริการที่ได้ทำการซื้อ หรือรับมา หรือรับข้อความมา หรือนำเข้าความเคลื่อนไหวผ่านบริการ หรือจากบริการ (ค) การไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล หรือผลจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการรับส่ง หรือข้อมูลของท่าน (ง) คำแถลงหรือการจัดการ ของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือ (จ) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
        ผู้ใช้แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เกิดจากการใช้บริการ บริษัทจ็อบส์ลาโบะไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละคนในการใช้บริการ และจะไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้ประสบกับการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดจากการใช้บริการ รวมถึง การสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากการลดเกรดของบริการที่ผู้ใช้อาจเลือกใช้ผ่านทางเว็บไซต์ และการยกเลิกบัญชีใดๆ ของผู้อื่น

 
7.  การสนับสนุนทางเทคนิค และการไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ

    บริษัทจ็อบส์ลาโบะมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า บริษัทจ็อบส์ลาโบะจะพยายามแก้ปัญหาทางเทคนิคทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือการเชื่อมต่อกับบริการในทันที (ในช่วงเวลาทำการปกติ) อย่างไรก็ตาม บริษัทจ็อบส์ลาโบะจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียอันเป็นผลมาจากการใช้บริการได้บางส่วน หรือไม่สามารถใช้บริการได้ทั้งหมด ท่านยินยอมให้ทีมสนับสนุนของบริษัทจ็อบส์ลาโบะเข้าถึงข้อมูลบัญชีของท่านได้เป็นระยะเพื่อการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง

     
8.  การแก้ไข

    บริษัทจ็อบส์ลาโบะขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือปรับปรุงเงื่อนไข เว็บไซต์ และ/หรือบริการที่ให้บริการได้โดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านหรือผู้ใช้ทราบก็ได้ และอาจทำการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ซึ่งจะมีผลต่อเงื่อนไข ท่านและผู้ใช้ใดๆที่ใช้ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการต่อหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงจะยอมรับข้อตกลงต่อ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ผู้ใช้ควรทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนอย่างสม่ำเสมอ เวอร์ชั่นใหม่ของเงื่อนไขเหล่านี้จะลงวันที่ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้

 
9.  ไม่มีอันตรายจากมัลแวร์

    ท่านต้องทำการเข้าถึงข้อมูลผ่านทางตัวเชื่อม เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบริการที่บริษัทจ็อบส์ลาโบะจัดไว้ให้เท่านั้น และจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการเพื่อวิธีมัลแวร์ ข่มเหง ก่อกวน ข่มขู่ คุกคาม หรือปลอมแปลงผู้ใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือบริการคนอื่น ๆ

 
10.  ค่าใช้จ่ายและกฏ

    ในการใช้บริการของทางเรา ในทางฝ่ายบริษัทที่เข้ามาดำเนินการหาพนักงานเข้าไปทำงานนั้น ทาง บริษัทจ็อบส์ลาโบะ มีอัตราบริการค่าใช้จ่าย 39,000 บาท(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ทางบริษัทที่หาพนักงานนั้นจะต้องแจ้งทาง บริษัท  จ็อบส์ลาโบะหรืออัพเดทสถานะในระบบ www.jobslabo.com และชำระค่าบริการกับทางบริษัทจ็อบส์ลาโบะ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ออกเอกสารใบกับกำภาษี หากทางบริษัทรับผู้หางานจากทางบริษัทจ็อบส์ลาโบะเข้าทำงาน ไม่มีการแจ้งทาง บริษัท  จ็อบส์ลาโบะและอัพเดทสถานะในระบบ www.jobslabo.com หรือได้กระทำการใดๆซึ่งส่อไปในทางทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าบริการ ซึ่งทำให้ทางบริษัทเราเกิดความเสียหาย จะมีค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทันทีหลังจากที่ทางเราตรวจสอบ


11.  บทบัญญัติทั่วไป

   เงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทจ็อบส์ลาโบะกับท่านเกี่ยวกับการใช้บริการ และใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้า ความเข้าใจ หรือการจัดการระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่เกี่ยวกับบริการ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ท่านต้องไม่ทำการมอบหมาย หรือถ่ายโอน หรือยอมรับการมอบหมาย หรือยอมรับการถ่ายโอนสิทธิ และข้อผูกพันใด ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ/หรือเงื่อนไขเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนหากส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ถูกพบโดยศาลหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ เพื่อให้ เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ หรือขัดต่อกฎหมาย ส่วนนั้น ๆ หรือ ข้อกำหนดนั้น ๆ จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วัตถุประสงค์ต้นฉบับสมบูรณ์ของส่วนนั้น ๆ หรือข้อกำหนดนั้น ๆ ในส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลผูกพันกับคู่สัญญา
       หากบริษัทจ็อบส์ลาโบะยกเลิกการละเมิดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ การยกเลิกนี้จะไม่รวมถึงการยกเลิกต่อการละเมิดในเงื่อนไขอื่น ๆ การยกเลิกจะไม่มีผลบังคับใช้เว้นแต่มีการทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

12.  กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตของอำนาจศาล

   เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย และผู้ใช้ยอมให้ศาลของประเทศไทยบังคับใช้อำนาจพิเศษต่อเรื่องใด ๆ หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับข้อตกลงเหล่านี้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

  บริษัท จ็อบส์ลาโบะจำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์จ็อบส์ลาโบะ(“เว็บไซต์”) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่นำเข้าเว็บไซต์ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบแนวทางการดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ถือเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทกับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอให้ท่านศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียด และทำความเข้าใจกับข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด

 
1.  ข้อมูลส่วนบุคคล

   โดยที่เว็บไซต์จ็อบส์ลาโบะให้บริการค้นหางานแบบออนไลน์ บริการค้นหาเรซูเม่และประวัติของผู้หางาน และบริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หางาน หน่วยงานผู้หาคนทำงาน และกลุ่มอื่นๆ ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ หากจะให้สามารถใช้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดในเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการหางานที่เหมาะสมหรือตามความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการให้ข้อมูลกับเว็บไซต์นั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านเพียงเข้ามาเยี่ยมชมและไม่มีการใช้บริการเว็บไซต์ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่นำเข้าในเว็บไซต์นั้น มีการป้องกันการเปิดเผยด้วยระบบรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้ผู้อื่นได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเว็บไซต์หรือเพื่อจุดหมายอื่นตามที่ระบุในข้อตกลงการใช้บริการ บริษัทขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลรหัสลับของท่าน ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น รวมถึงพนักงานของบริษัท บริษัทจะไม่ให้หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบุคคลที่สาม เว้นแต่เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ และกรณีที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย


2.  การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัทขอแนะนำให้ท่านได้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเข้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการ โดยท่านสามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์อีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งทางเว็บไซต์เพื่อนำข้อมูลของท่านออกจากระบบ ซึ่งในกรณีดังกล่าวทางบริษัทจะดำเนินการนำข้อมูลออกจากรายการที่บริษัทสามารถควบคุมได้ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในส่วนที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้


3.  การวิเคราะห์ข้อมูล

    บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งอาจรวมไปถึง URL ที่ท่านใช้ก่อนมาถึงและหรือถัดจากเว็บไซต์จ็อบส์ลาโบะไม่ว่า URL นี้จะอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม รวมถึงข้อมูลเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์ และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและจัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการให้บริการของเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและประโยชน์อื่นๆ โดยการศึกษาวิจัยที่อาจมีขึ้นนั้นจะเป็นการประมวลเพื่อวิเคราะห์ในภาพรวม ข้อมูลที่รวบรวมไว้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ และบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลทางสถิติ กับ พันธมิตร ผู้ให้การสนับสนุน บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เพื่อที่จะให้บริการซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับท่าน

 
4.  ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทให้ความสำคัญกับรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าการติดต่อแบบส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในวิธีที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น บริษัทไม่สามารถยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อแบบส่วนตัวจะมีความเป็นส่วนตัวเสมอ ท่านเข้าใจและยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์


5.  ในกรณีหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น

       ทางบริษัทขอนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและผลเป็นอย่างไรให้ถือเป็นที่สุด