login / Register  

เงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทในการใช้บริการหาผู้สมัครงาน

 

บริษัท จัดหางาน จ็อบส์ลาโบะจำกัด (“บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์จ็อบส์ลาโบะ(“เว็บไซต์”) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่นำเข้าเว็บไซต์ บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบแนวทางการดำเนินการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ถือเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทกับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอให้ท่านศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียด และทำความเข้าใจกับข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด

 

1.ข้อมูลส่วนบุคคล

 

  โดยที่เว็บไซต์จ็อบส์ลาโบะให้บริการลงประกาศและค้นหางานแบบออนไลน์ บริการค้นหาเรซูเม่และประวัติของผู้หางาน และบริการข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้หางาน หน่วยงานผู้ประกาศหาคนทำงาน และกลุ่มอื่นๆ ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ หากจะให้สามารถใช้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ ท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดในเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการหางานที่เหมาะสมหรือตามความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากท่านเพียงเข้ามาเยี่ยมชมและไม่มีการใช้บริการเว็บไซต์ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับในกรณีของหน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้บริการประกาศงาน เพื่อหาคนที่เหมาะสมมาทำงาน ก็จะต้องลงทะเบียนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานตามที่เว็บไซต์กำหนด แต่หากท่านเพียงเข้าชมเว็บไซต์ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานของท่าน ในการให้ข้อมูลกับเว็บไซต์นั้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

 

   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่นำเข้าในเว็บไซต์นั้น มีการป้องกันการเปิดเผยด้วยระบบรหัสผ่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้ผู้อื่นได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเว็บไซต์หรือเพื่อจุดหมายอื่นตามที่ระบุในข้อตกลงการใช้บริการ บริษัทขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลรหัสลับของท่าน ไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น รวมถึงพนักงานของบริษัท บริษัทจะไม่ให้หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบุคคลที่สาม เว้นแต่เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ และกรณีที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 
2.การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

 

   บริษัทขอแนะนำให้ท่านได้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเข้าเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการ โดยท่านสามารถเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา และขอแนะนำให้ท่านใช้บริการรับข้อมูลการประกาศงานและข่าวสารอื่นๆ แบบอัตโนมัติ โดยระบบจะส่งข้อมูลการประกาศงานและข้อมูลอื่นๆ ไปยังอีเมล์ของท่านเมื่อมีการประกาศงานใหม่หรือมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ในเว็บไซต์ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการประกาศงานและข้อมูลใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์อีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งทางเว็บไซต์เพื่อนำข้อมูลของท่านออกจากระบบ ซึ่งในกรณีดังกล่าวทางบริษัทจะดำเนินการนำข้อมูลออกจากรายการที่บริษัทสามารถควบคุมได้ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในส่วนที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้

 
3.
การเข้าถึงข้อมูล

 

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านนำเข้าเว็บไซต์นั้น เว็บไซต์จะพยายามจำกัดการเข้าถึงชื่อและข้อมูลสำหรับการติดต่อของท่าน โดยจะอนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานที่ประกาศหางานในระบบซึ่งจะต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์เท่านั้น อย่างไรก็ตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่จะไม่สามารถเข้าถึงชื่อและข้อมูลสำหรับการติดต่อของท่าน ทั้งนี้หน่วยงาน ผู้ว่าจ้าง ผู้จัดหางาน หรือบุคคลอื่นที่เข้าใช้ฐานข้อมูลเรซูเม่ของเว็บไซต์ได้อาจเก็บสำเนาเรซูเม่ของท่านไว้ในแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลของเขา และบริษัทไม่รับผิดชอบการเก็บเรซูเม่ การใช้ หรือความเป็นส่วนตัวของเรซูเม่ หรือของประวัติส่วนตัวในกรณีที่กล่าว มานี้

 
4.การวิเคราะห์ข้อมูล

 

   บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลที่นำเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งอาจรวมไปถึง URL ที่ท่านใช้ก่อนมาถึงและหรือถัดจากเว็บไซต์จ็อบส์ลาโบะไม่ว่า URL นี้จะอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม รวมถึงข้อมูลเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์ และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและจัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการให้บริการของเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและประโยชน์อื่นๆ โดยการศึกษาวิจัยที่อาจมีขึ้นนั้นจะเป็นการประมวลเพื่อวิเคราะห์ในภาพรวม ข้อมูลที่รวบรวมไว้เหล่านี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ และบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวม ข้อมูลทางสถิติ กับ พันธมิตร ผู้ให้การสนับสนุน บริษัทในเครือ และบุคคลที่สาม เพื่อที่จะให้บริการซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับท่าน

 
5.ค่าใช้จ่ายและกฏ

  ในการใช้บริการของทางเรา ในทางฝ่ายบริษัทที่เข้ามาดำเนินการหาพนักงานเข้าไปทำงานนั้น ทาง Jobslabo มีอัตราบริการค่าใช้จ่าย 39,000 บาท(สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายจำนวน 3% ได้  การชำระค่าบริการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้ตกลงจ้างผู้สมัครจากทางจ็อบส์ ลาโบะ และต้องชำระค่าบริการภายใน 15 วัน นับจากวันที่พนักงานเริ่มงานวันแรก  หากทางบริษัทได้กระทำการใดๆซึ่งส่อไปในทางทุจริต หรือหลีกเลี่ยงการชำระค่าบริการ ทำให้ทางบริษัทเราเกิดความเสียหาย จะมีค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทันทีหลังจากที่ทางเราตรวจสอบแล้ว

6.บริการหลังการขาย

   หลังจากที่ท่านได้ว่าจ้างพนักงานจากทางบริษัทจ๊อบส์ลาโบะแล้ว ในระยะเวลทดลอง (ไม่เกิน 3 เดือน) หากพนักงานท่านนั้น ไม่ผ่านช่วงทดลองงาน ทางบริษัทยินดีหาผู้สมัครท่านใหม่ส่งให้ท่านพิจารณา โดยท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อน

 
7.
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 

 บริษัทให้ความสำคัญกับรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าการติดต่อแบบส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในวิธีที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น บริษัทไม่สามารถยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อแบบส่วนตัวจะมีความเป็นส่วนตัวเสมอ ท่านเข้าใจและยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์


8.
ในกรณีหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น

  ทางบริษัทขอนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและผลเป็นอย่างไรให้ถือเป็นที่สุด

 
9.บทบัญญัติทั่วไป

 เงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมดเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและจ็อบส์ลาโบะกับท่านเกี่ยวกับการใช้บริการ และใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้า ความเข้าใจ หรือการจัดการระหว่างบุคคลสองฝ่ายที่เกี่ยวกับบริการ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร

   ท่านต้องไม่ทำการมอบหมาย หรือถ่ายโอน หรือยอมรับการมอบหมาย หรือยอมรับการถ่ายโอนสิทธิ และข้อผูกพันใด ๆ ของท่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ และ/หรือเงื่อนไขเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นโดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อน

   หากส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือข้อกำหนดของเงื่อนไขเหล่านี้ถูกพบโดยศาลหรือผู้มีอำนาจอื่น ๆ เพื่อให้ เป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับใช้ หรือขัดต่อกฎหมาย ส่วนนั้น ๆ หรือ ข้อกำหนดนั้น ๆ จะถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ วัตถุประสงค์ต้นฉบับที่สมบูรณ์ของส่วนนั้น ๆ หรือข้อกำหนดนั้น ๆ ในส่วนที่เหลือของเงื่อนไขจะยังคงมีผลผูกพันกับคู่สัญญา

   หากบริษัทและจ็อบส์ลาโบะยกเลิกการละเมิดใด ๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ การยกเลิกนี้จะไม่รวมถึงการยกเลิกต่อการละเมิดในเงื่อนไขอื่น ๆ การยกเลิกจะไม่มีผลบังคับใช้เว้นแต่มีการทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

10.กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตของอำนาจศาล

     เงื่อนไขเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยกฏหมายของประเทศไทย และผู้ใช้ยอมให้ศาลของประเทศไทยบังคับใช้อำนาจพิเศษต่อเรื่องใด ๆ หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับข้อตกลงเหล่านี้